ثبت شکایات

در صورت بروز هرگونه نارضایتی یا شکایت، می توانید مراتب شکایت خود را به صورت مستند به نشانی info@ojenili.com ارسال کرده و یا به صورت مکتوب به شماره 02142204000 فکس نمایید.